Skab en karakter/Create a character

Troværdige karakterer er enhver histories hjerte og puls. Du skal sørge for altid at skabe karakterer, som dine læsere kan relatere til og kommer til at holde af.

1: Start med at lave en oversigt over karaktererne

2: Stil spørgsmål til din karakter

3: Giv dine karakterer motivation for deres handlinger og mål i livet

4: Giv dem nogle fejl og bryd mønstret nu og da

5: Hold dig fra stereotyper

6: Lad din karakter udvikle og ændre sig

7: Giv hver karakter sin egen stemme og personlighed

8: Lær fra andre forfattere

 

1: Start med at lave en oversigt

Et detaljeret resumé af karakterens historie og personlighed vil hjælpe dig til at gøre karakteren troværdig.

Noter din karakters navn, alder og køn. Skriv hvilken relation, der er til bipersoner i historien.

Noter karakterens formål (er han eller hun den gode ven, fjenden, hjælperen).

Noter baggrundshistorien (større begivenheder, relationer, angst, håb).

Bedste og værste sider.

 

2: Stil spørgsmål

Lav et interview. Spørg for eksempel:

Hvad brænder du mest for i livet?

Hvem elsker og hader du?

Hvad er det største og værste øjeblik i dit liv?

Hvem ser du op til og hvorfor?

Hvad gør dig glad? Vred?

 

Få skabt personlige historier for karaktererne, deres følelser, relationer, liv og psykologi. Denne proces hjælper dig med at få skabt de unikke personer, som er troværdige.

 

3: Giv dine karakterer behov

Kurt Vonnegut, som er en af verdens dygtigste forfattere, sagde, at enhver karakter i en historie skal have et behov, om det så bare er lysten til et glas vand. Dette gør, at en karakter fremstår troværdig, da alle mennesker har behov.

Behov kan være:

Kærlighed og respekt

Rigdom, berømmelse og/eller status

Fred i verden

At glæde andre

Dette er bare enkelte eksempler. Karakterer bliver mest troværdige, når du viser, hvorfor de har disse behov. For eksempel hvis en karakter higer efter kærlighed, har hans fortid måske indeholdt tabet af en forælder eller kæreste.

Vær opmærksom på, om karakterens behov og mål passer sammen med deres motivation. En karakter, som søger efter kærlighed, har måske behov for anerkendelse fra andre.

4: Giv dem nogle fejl og bryd mønstret nu og da

Karakterer, som ikke har fejl, er som regel kedelige. Der er ingen god historie, hvis der ikke er en svaghed, som kan få alt til at gå galt.

Fejl skaber både ydre og indre konflikter, som giver mere drama og flere intriger i plottet.

Dine personer må gerne gøre noget, der falder udenfor deres karakter indimellem. Når de gør det, skal du fremvise bevæggrunden. Ellers synes karakteren utroværdig.

5: Hold dig fra stereotyper

De mest kritiserede karaktertyper er stereotyper. Vær forsigtig med at repræsentere fremmede accenter med anderledes stavning, og vær opmærksom på, at du ikke lader dem med en anden kulturel baggrund fremstå som ”statister”.

Stereotyper er flade og utroværdige karakterer, som intet gør for din historie. Eksempelvis: den fulde grønlænder, den dumme blondine, den klodsede, upopulære teenager, den smarte sælger eller den fattige digter.

6: Lad din karakter ændre sig

Det er vigtigt, at der sker en udvikling med din karakter. Det kan være med et behov eller et mål. Det, der sker i historien, skal påvirke dine karakter.

7: Giv hver karakter sin egen stemme og personlighed

Hver karakter skal have sin egen stemme og personlighed.

Det er: Accent, talemåde, toneleje, dyb stemme, høj stemme, formel talemåde eller meget velformuleret.

Har vi en stærk og selvstændig person. Måske en person, som helst vil være alene, eller hvad med en selvoptaget og materialistisk person, magtsyg, ond, selvisk?

8: Lær fra andre forfattere

Læs! Læs! Læs! Og læs så noget mere!

Se efter, hvordan andre forfattere har introduceret deres karakterer og beskrevet dem. Se også, hvordan de underbygger karaktererne hen af vejen og lader dem udvikle sig.

 

………..

Believable characters are the heart and pulse of every story. You always have to create characters that your readers can relate to and come to love.

1: Start by making a resume of the character

2: Ask your character questions

3: Give your characters motivation for their acts and goals in life

4: Give them some mistakes and break the pattern now and then

5: Stay away from stereotypes

6: Let your character evolve and change

7: Give each character their own voice and personality

8: Learn from other writers

 

1: Start by making a resume of the character

A detailed resumé of the character’s story and personality will help you make the character believable.

Write down your character’s name, age and sex. Write what kind of relation the character has with other characters.

Write down the purpose (is he or she the good guy, the enemy, the helper).

Write down the background story (greater events, relations, anxieties, hope).

Best and worst traits.

 

2: Ask your character questions

Do an interview. Ask for example:

What is your drive in life?

Who do you love or hate?

What are the greatest and worst moment in your life?

Who do you look up to and why?

What makes you happy? Angry?

 

Make personal stories for the characters, their emotions, relations, life and psychology. This process helps you create those unique characters that are believable.

3: Give your characters motivation for their acts and goals in life

Kurt Vonnegut who is one of the most skilled writers ever said that every character in a story should want something, even if it’s only a glass of water. This makes the character believable since every person has a need.

Needs could be:

Love and respect

Riches, fame and/or status

World peace

To make others happy

These are just some examples. Characters become the most believable when you show why they have these needs. For example, if a character yearns for love his past may contain the loss of a parent or a lover.

Be aware of whether the character’s needs and goals fit together with their motivations. A character who years for love may need acknowledgement from others.

4: Give them some mistakes and break the pattern now and then

Characters without mistakes are usually boring. There isn’t a good story if there isn’t a weakness that can make everything go wrong. Mistakes create both outer and inner conflicts, which create more drama and intrigues in the plot.

Your characters need to do something “out of character” now and then. When they do, you must show the motivation. Otherwise, the character seems unbelievable.

 

5: Stay away from stereotypes

The most criticized characters are the stereotypes. Be careful with representing foreign accents with different spelling and pay attention not to let different cultural backgrounds become filler characters.

Stereotypes are flat and unbelievable characters that do nothing for your story. Example: the drunk islander, the stupid blonde, the clumsy, unpopular teenager, the fancy sales man or the poor poet.

6: Let your character evolve and change

It’s important for there to be a change in your characters. It can be done with a need or a goal. What happens in the story, must effect your characters.

7: Give each character their own voice and personality

Each character must have their own voice and personality.

That is: Accent, speech pattern, tone of voice, deep voice, high voice, formal way of talking or very articulate.

Do we have a strong, independent person? Maybe a person who would rather be alone, or how about a selfish and materialistic person, power hungry, evil, egoistic.

8: Learn from other writers

Read! Read! Read! Read some more!

See how other writers have introduced their characters and described them. Also see how they build up their characters along the way and let them evolve.

 

 

 

 

 

 

En mening om “Skab en karakter/Create a character

  1. Pingback: Den onde/The bad guy | Louise Andersen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.